Адыгэ интернет-сайтхэр

Адыгэ интернет-сайтхэр — ащ фэдэу загъорэ зигугъу зыфашIырэр адыгэмэ яхьылIагъэу е адыгбзэмкIэ тхыгъэ интернет-сайтхэр.

Ащ фэдэу щыIэр бэдэд.

ГущыIэм пае: