Албание, е Республикэу АлбаниеЕуропэм хэт къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Тирана. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м нэмысэу щэпсэу: нахьыбэмкIэ албанхэр. Хэгэгум чIырэу иIэр 28 748 км². БзэшъхьаIэр - албаныбз.

Албанием и нып
Албаниер Еуропэм и картым къыщыгъэлъэгъуагъ

ДЛО-м хахьэ, ЕЗ-м хэхьанэу унашъо щыт (ЕЗ-м и кандидат).

Хэгъэгу лIышъхьэрБуяр Нишани.

Къэралыгъо тхьаматэрЭди Рама.

ГеографиеЕӀаз

Еуропэм ычIэгъ ит, Балканхэм атет. Черногориер, Урымыер, Македониер, Сербиер пэгъунэгъух.

Къэралыгъо щытыкIэрЕӀаз

Унитар хасэ (парламент) республикэу щыт Албаниер.

Ахъщэу агъэфедэрэр - лек.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз