Амур къэплъан

Амур къэплъанхэр Амур псыхъом дэжь мэпсэух. Дунаем мэкIэ дэд мы псэушъхьэ дахэу къытенэжьыгъэр. Къэплъанмэ ащ нахь ин ахэтэп. Дэхэшхох.

СурэтхэрEdit

 
Осым хэтэу