Атлант ОкеанчIыгум тет океаниплIым (4-м) ащыщ.

картым тетэу

ГеографиеЕӀаз

ГъэшIэгъонырЕӀаз

Геологхэм къызэраIорэмкIэ, илъэс мин пчъагъэкIэ Океаныр бэкIэ нахь шъуабгъо хъут, сыда пIомэ фэзгъакIорэ тектоникэ зэхъокIхэр ычIэ щэкIо.

ЗэпыщэхэрЕӀаз