Атлант Океан

Атлант ОкеанчIыгум тет океаниплIым (4-м) ащыщ.

картым тетэу

ГеографиеEdit

ГъэшIэгъонырEdit

Геологхэм къызэраIорэмкIэ, илъэс мин пчъагъэкIэ Океаныр бэкIэ нахь шъуабгъо хъут, сыда пIомэ фэзгъакIорэ тектоникэ зэхъокIхэр ычIэ щэкIо.

ЗэпыщэхэрEdit