Ахъщэ хэх - адыгэ джэгум щыщ хабз. ДжэгуакIохэм пшъэшъэ цIэрыIо джэгу пчэгум тыраубытэти ар ащэфыжьэу "шъхьафит" ашIыжьыфэ ахъщэ къаугъоищтыгъ.