Бакум и дэхагъэхэр

Баку — къалэ, Азербайджаным и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 2-м къехъу щэпсэу. Къэлэ тхьаматэр — Гаджибала Абуталыбов.

ТарихъЕӀаз

Апэу игугъу къызашIыгъэр я-V лIэшIэгъу.