Боливие

БоливиеКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр - Сукре. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 098 581 км² (дунаемкIэ я-27). БзэшъхьаIэхэр - испаныбзэр, кечуабзэр, аймарабзэр, ыкIи нэмыкIэу 33. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Боливием и нып
Боливиер картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэрЭво Моралес.

Хэгъэгу лIышъхьэм игуадзэр - Алваро Гарсия Линера.

ГеографиеEdit

Къыблэ Америкэм ыгу ит. Аргентинэр, Бразилиер, Перу ыкIи нэмыкIхэмэ апэгъунэгъу.

ТарихъEdit

Къэралым ыцIэр къызтекIыгъэр революционерэу Симон Боливар.

ЗэпыщэхэрEdit