БратиславэСловакием и къэлэшъхьаI, ыкIи и анахь къэлэшъо дэд. ЦIыф нэбгырэ мин 500 фэдиз дэс.

Братиславэ

ТарихъЕӀаз

907-рэ гъэм лъапсэ фашIыгъэу ашIошIы.

ГеографиеЕӀаз

Дунай псыхъом тет.