БрюсселБелгием и къэлэшъхьаI. НэмыкIэу Еуропэ Зэхэтым и къэлэшъхьаI.

Нэбгырэ мин 160 фэдиз дэс.

ТарихъЕӀаз

Я-VI лIэшIэгъум лъапсэ фашIыгъагъ. Ау и къэбар тхыгъэу нахь жьы дэдэу къызщаIуагъэр 966 гъэр ары.