ДелиИндием и къэлэшъхьаI, къэралыгъом и анахь къэлэшхомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 11 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр — Канвар Сайн.

Дели, Джама Масджид

ГеографиеEdit

ТарихъEdit

ЫцIэр перс гущыIэу "дахлиз" ("гъунэ" зыфэпIощтым) къытекIыгъэу аIо.

ЗэпыщэхэрEdit