Дели, Джама Масджид

ДелиИндием и къэлэшъхьаI, къэралыгъом и анахь къэлэшхомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 11 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр — Канвар Сайн.

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЫцIэр перс гущыIэу "дахлиз" ("гъунэ" зыфэпIощтым) къытекIыгъэу аIо.

ЗэпыщэхэрЕӀаз