Джуртыбзэджуртмэ ябз, Исраилым и бзэшъхьаIэу щыт. Афроазие бзэунагъом и семит бзэкупым хахьэ. Арапыбзэм лъэшэу ехьщыр. ДунаемкIэ млн 8 фэдиз рэгущыIэ.

ТехьэпӀэхэрЕӀаз