Истамбыл

ИстамбылТыркуем и къалэмэ анахь иныр. 1923-рэ илъэсым нэс Осмэн Пачъыхьыгъом и къэлэшъхьаIэу щытыгъ. Дунаем тет къалэмэ анахь жъы дэдэмэ, ыкIи анахь дэхэ дэдэмэ ащыщ. ЦIыф млн 13-м нахьыбэ дэс и Iэгъо-благъохэри дэплъытэмэ. ПсыдэкIыпIэу Босфор ынэпкъмэ атет.

ЫцIэрEdit

Истамбылыр дунаим и къэлэшхуэмэ анахь жъы дэдэмэ ащыщ.

Ижъырэ лъэхъанхэм ВизантийкӀэ еджэщтыгъэх. ЕтӀанэ - Константинопол.

1923-рэ гъэм щегъэжьагъэу иджырэ цӀэкӀэ еджэх.

ТарихъEdit

ЛъэшӀэгъубэрэ Истамбылыр аллыджхэм я къэралыгъуэу Византием и къэлэ шъхьаӀэу щытыгъ.

Я XV-рэ лъэшӀэгъум тыркухэр аллыджхэм къалэр къатрахыгъ зауэкӀэ.

ГеографиеEdit

ЦIыфэу дэсхэрEdit

АрхитектурэрEdit

Къош-къалэхэрEdit

ЗэпыщэхэрEdit