Казахстан, Республикэу КазахстанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Нур-Султан. ЦIыфэу нэбгырэ млн 17-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 2 724 900 км². БзэшъхьаIэхэр — казахыбзэр, урысыбзэр.

Казахстаным и нып
Казахстаныр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрНурсултан Назарбаев.

Къэрал тхьэматэрКасым-Жомарт Токаев.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Урысые, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай.

ТарихъЕӀаз

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрЕӀаз