Каир – къалэ, Мысырым и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 8-м къехъу дэс. Ау хьанэгъунэхэри ибгъэгъусэжьмэ, млн 18 фэдиз мэхъу: нахьыбэмкIэ арапхэр, коптхэр. Къэлэ тхьаматэр – Абдул Азим Вазир.

Къалэм и нып
Мухьамэд Али и мэщыт

ГеографиеEdit

Мысыр пстэум фэдэу тропик жьыопсым хэт. Псыхъоу Нилым тет.

ТарихъEdit

969-рэ гъэм лъапсэ фашIыгъ.