Кито – къалэ, Экуадорым и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 2.5-м къехъу дэс.

Къалэм и дэхагъэхэр
Урамэу "Авенида Венесуэла"

ГеографиеEdit

Лъагэу щыт. Км 2850-кIэ хым ышъхьа тет.

ТарихъEdit