History day.JPG

ЕджапӀэ Къэдурие Исраилим и темыр лъэныкъом щиӀ.

КӀэлэеджакӀохэу Кфар Камэм щипсэухэрэм еджэнэр щирагъэкъу Къэдурием.