Лъэхэмыхьанадыгэ нысэмрэ махъулъэмрэ пщы гуащэмрэ ш1упщ ш1угуащэхэмрэ охътэ гъэнэфагъэм кьы к1оц1 зарамыгъэлъэгъоу къызэращак1ухьэщтыгъэр.