Монголием и нып
Монголиер картым тетэу

МонголиеАзием ыку щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Улан-Батор. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 564 116 км². БзэшъхьаIэр – монголыбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЦахиагийн Элбэгдорж.

Къэрал тхьэматэрЧимэдийн Сайханбилэг.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Урысыемрэ, Китаимрэ азфагу ит.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз