Псыхъом и хыдэхьапIэм и теплъэ, спутникымкIэ техыгъэ – Хыгурытым дахьэ

Нил – псыхъо, дунаем тет псыхъо анахь джэдэшхомэ ащыщ.