Нил (псыхъо)

Нил – псыхъо, дунаем тет псыхъо анахь джэдэшхомэ ащыщ.

Псыхъом и хыдэхьапIэм и теплъэ, спутникымкIэ техыгъэ – Хыгурытым дахьэ