Нур-Султан

АстанаКазахстаным и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ мин 800-м къехъу щэпсэу.

Астана

ГеографиеEdit

ТарихъEdit

1998-рэ гъэм щегъэжьагъэу къэралыгъом и къэлэшъхьаI. Ащ ыпэкIэ нэмыкI цIэхэр ыхьыщтыгъэх: Акмолинск, Целиноград, Акмола.