Нэгъоибзэнэгъойхэм яныдэлъфыбз. Тырку бзэкупым щыщ, кыпчак бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгущаӀэхэрэр – Ставропол Краимрэ, КъЧР-рэ, Дагъыстанрэ, Астрахъан Областрэ. ЗэрэпстэумкӀи нэбгырэ мин 80-90 фэдиз ашӀэ.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ.

ТарихъырЕӀаз

ТхакӀэрЕӀаз

ДиалектхэрЕӀаз

Нэгъоибзэм диалектищ иӀ: "ногай" (Ставропол Край), "караногай" (Дагъыстан), "акногай" (Къэрэщэе-Черкес Республикэ). Астрахан Областым и нэгъоибзэр зымэ бзэ шъхьафкӀэ хагъэунэфыкӀы.

НэмыкӀЕӀаз

НэгъоибзэкӀэ гъэзет заулэ къыдагъэкӀы: «Шоьл тавысы» и «Ногай давысы».