онэпкъыр къопит1оу онэшъхьантэр ащ азыфагоу щытыгъ:ыпэрэ онэ къуапэм шхор зыщищык1агъэм ш1охалъэщтыгъэ,онэк1э къуапэм к1ак1ор рауч1эпхыщтыгъэ.