Пакистаным и нып
Пакистаныр картым тетэу

Пакистан, Ислъам Республикэу ПакистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Исламабад. ЦIыфэу нэбгырэ млн 180-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 803 940 км². БзэшъхьаIэхэр – урду, англыбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Мамнун Хусейн.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием ыкурэ, ыкъыблэрэ азыфагу ит.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз