ПрагаЧехием и къэлэшъхьаI, ыкIи и анахь къэлэшъо дэд. ЦIыф нэбгырэ млн 1.3 фэдиз дэс.

ТарихъЕӀаз

Я-VIII лIэшIэгъум лъапсэ фашIыгъагъ.

ГеографиеЕӀаз

Влтава псыхъо тет.