пшъэшъэ гъусэ – пшъашъэр цылэ к1оц1 е хэгъэгу техьан зыхъук1э гъусэу фаш1ыщтыгъэр; нысак1эм цылэ к1оц1 1оф и1эу гъогу техьэмэ рагъэгъусэщтыгъэ пшъашъэр.