Пшъэшъэ хьатыякӀу

пшъэшъэ хьатыяк1у – пшъашъэхэм алъыплъэу, ящытык1э якъэшъон, языгъэпсэфын гъунэ алъызыфэу джэгур зэхэтыфэк1э пшъашэмэ яунэшъош1ыр.