Тарихъыр – ш1эныгъэлэжьым и къутамэмэ ащыщ, пасэм пылъ – ц1ыфмэ я тхыгъэмрэ, ш1агъэмрэ, културэмрэ.

Ш1эныгъэлэжь ц1эры1охэр хэӀэзыхь

Геродот, Плутарх