Тырку

(Тыркухэр-м къикӀыгъ)

Тыркухэр – Азиемрэ, Еуропэмрэ ащыпсэурэ цIыф лъэпкъ. Нэбгырэм млн 70 фэдиз мэхъух. НахьыбэмкIэ Тыркуем щэпсэух. Еуропэм бэкIае тырку щэпсэу (Германие, Белгие, нэмыкIхэри).