Хъырцые (საქართველო; Грузие, Къурджые) — Ипшъэ Къаукъазым хэт къэрал. Къалэ нэхьышъхьэр — Тбилиси. ЦIыфэу нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 69 700 км².

Къурджыем и нып
Къурджыер картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрГеоргий Маргвелашвили.

ГеографиеЕӀаз

Гъунэгъухэр: Азербайджан, Ермэлые, Урысые, Тыркуе.

ТарихъЕӀаз

Я-20 лIэшIэгъум Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ТехьэпӀэхэрЕӀаз