ХьатыякIо, хьатиякIо – джэгур зезыщэу, джэгуакIохэри къекIолIэгьэ пстэури зыгъэджэгоу, зыгъэдаIохэрэр ары. ГущыIэр къызтекIыгъэр къэшIэгъуае.