Чэтаохэр (урысыбзэк1э: Читаовы) — Адыгэ л1акъо. Абдзахэмэ ящыщ. Истанбылакъом ипэк1э Пщэхьэ псыхъом ишъхьэ лъэныкъомк1э Тубэ зыфа1орэ ч1ыпэмрэ Хъыдыжъым щыпсэущтыгъэх. Нэхьыбэр заом къынэуж Урысыем егъэзыгъэу Осмэн Имрериам игъэк1уагъ. Ыджы Адыгэ хэкумк1э Адамий, Мамхыгъэ, Очэпщые, Щэхэк1эй фэдэ къуаджэхэм адэсых. Турциеми, Сириеми, Юрдаными Чэтаохэр зыдэсы Адыгэ къуаджэхэр щы1эх.