Адыгэмэ яй Шабзэ хэлъ ӏэмэпсымэхэм ашыш пшынэ. Бзитӏу зиӏэ класик пшынэмрэ бзиплӏы зиӏэ профэсиюнэл пшынэрэ мэхъу. Ибзэхэр Шыкӏэ мэхъу. Пшынэм ыцӏэри аш къыдэкӏырэ.