Iоер Исраилым ис адыгэмэ ашIы. Ар адыгэу Тыркуеми, Иорданиеми, Сириеми арысмэ ашIэу щытэгъ, ау нэпэ Исраил исызакъохэр ары зышIырэр.

Iоер шамыем (шъхьэтахъом) Iуадэ. Ар щыгъыгьэ яшIы. ЗэмлIэужьыгъэ шIыкIэхэр шыIэх, зэмлIэужьыгъэ щыгъыгьэ шIыгъэзэу, зэмлIэужьыгъэ шъохэр яIэу.

Iой шIыкIэхэрЕӀаз