Iуашъхьэ – ижърэ зэманым хьадэхэр зычIалъхьэщтыгъэр. Адрэ дунаим къашъхьэпэнэу аIоти Iэмэпсымэхэр, Iэдэ-уадэхэр, хьэп-щып зэфэшъхьафхэр, дышъэ е тыжьын шIыгъэхэр хьадэмэ адычIалъхьэщтыгъэ.