Абадзэбзэ (абадзэбзэкIэ абаза бызшва) — абадзэхэм яныдэлъфыбз Апхъаз-адыгэ бзэкупым щыщ, абадзэ-апхъаз бзэкъутамэм хахьэ. Нахьыбэу зыщыгущаIэхэрэр – Къэрэщэе-Черкес Республикэр ары. ЗэрэпстэумкIи Урысые Федерацием щыпсэоу нэбгырэ мин 30–40 фэдиз ашIэ. Ащ нэмыкIэ мин 10 фэдизым рыгущыIэхэу Тыркуем щыпсэоу аIо.

КъЧР и къэралыгъуабзэмэ ащыщ (ащ нэмыкIэ джыри 4 яI).

Тарихъыр

хэӀэзыхь

ТхакIэр

хэӀэзыхь

Диалектхэмрэ, пэблагъэ бзэхэмрэ

хэӀэзыхь

ДиалектитIоу зэхэутыгъ: "ашхара", "тапанта" (литератур диалектэу штагъэ).

ГенетикэмкIэ апхъазыбзэм анахь пэблэгъэдэд, адыгабзэри ары. ЩымыIэжь убыхыбзэр ахэмэ азыфагу итыщтыгъэу аIо шIэныгъэлэжьхэм.