Албаныбзэалбанхэм ябз. Индо-еуропэ бзэунагъом хахьэ. Бзэкуп шъхьафэу ежьырэу щыт.

ПчъагъэкIэ нэбгырэ млн 7.6 фэдизмэ яныдэлъфыбз.

ГеографиеЕӀаз

Албаниемрэ, Косовэмрэ я бзэшъхьаIэу щыт.