Албаныбзэ

Албаныбзэалбанхэм ябз. Индо-еуропэ бзэунагъом хахьэ. Бзэкуп шъхьафэу ежьырэу щыт.

ПчъагъэкӀэ нэбгырэ млн 7.6 фэдизмэ яныдэлъфыбз.

ГеографиеEdit

Албаниемрэ, Косовэмрэ я бзэшъхьаӀэу щыт.