Алжир (къалэ)

Къалэм и дэхагъэ

Алжир (арапыбзэкIэ аль Джазаир) - къалэ, къэралыгъоу Алжирым и къэлэшъхьаI. Къэралыгъом и анахь къэлэшху. Нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу, агломерациер къапштэмэ.

ГеографиеEdit

 
Къалэр космосым щытехыгъэ сурэтым тетэу