Алжир, Алжир РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 38 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр - Алжир. Хэгэгум чIырэу иIэр 2 381 740 км² . БзэшъхьаIэр - арапыбзэ.

Алжирым и нып
Алжирыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрАбдель Азиз Бутефлика.

Къэрал тхьэматэрАбдельмалек Селлаль.

ТарихъEdit

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Марокко, Ливие, Тунис, Мауритание, Нигер, Мали. ЧIырэм и нахьыбэр Сахарэм еубыты.