ЛивиеАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 5 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр – Триполи.

Ливием и нып
Ливиер картым тетэу

ТарихъEdit

Ливием и лIышъхьэу бэрэ щытыгъ Муаммар Каддафи. Ау 2011-рэ гъэм зао рашIылIи, Каддафи заукIым, бырсыр мыухыжьыр яIэ хъугъэ.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Тунис, Мысыр, Алжир, Чад, Нигер, Судан.