Къалэм и теплъэхэр

Триполи (арапыбзэкIэ Тарабулус) – Ливием и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ млн 1.7 фэдис дэс. Къэралыгъом и културэ, социал, ыкIи экономикэ гупчэу щыт.

ТарихъЕӀаз

Къалэм ыцIэр урымыбзэм къыхэкIыгъэ, къэлищ е къэлищ зэгуэт къекIы.