СуданАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 40 фэдиз щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 1 886 068 км². БзэшъхьаIэр – арапыбзэ, англыбзэ.

Суданым и нып
Суданыр картым тетэу

КъэлэшъхьаIэр – Хартум.

Къэрал лIышъхьэр – Омар Хассан аль-Башир. Гуадзэр – Али Осман Мухаммед Таха.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: Ливие, Мысыр, Эритрейе, Эфиопие, Чад, Куит Африкэ Республикэ.

Хыплъыжь Iушъом тет.

 
Нубие пирамидэхэу Мероэ