Тунис, Тунис РеспубликэАфрикэм ит къэралыгъу. Арап къэралыгъомэ ащыщ. Нэбгырэ млн 11 фэдиз щэпсэу. КъэлэшъхьаIэр – Тунис. Хэгэгум чIырэу иIэр 163 610 км² . БзэшъхьаIэр – арапыбзэ.

Тунисым и нып
Тунисыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрБеджи Каид Эс-Себси.

Къэрал тхьэматэрХабиб Эссид.

Тарихъ

хэӀэзыхь

Л1эш1эгъу пчъагъэк1э узэк1э1эбэжьмэ, джырэ Тунис зыдэщытым Пачъыхьыгъоу Карфаген щытыгъэ (Ромэ Империем езао зэпытыщтыгъэр ары).

Географие

хэӀэзыхь

Гъунэгъухэр: Ливие, Алжир