Америкэ

Америкэ - чӀынэлъэшхухэр Iут чIэгурэм икIэхьыгъэ.

Америкэр глобусым къыщыгъэлъэгъуагъ
Statue liberty24.jpg

КонтинентитIоу зэхэт (Къыблэ Америкэмрэ, Ишъхъэрэмрэ)

Тыгъэкъохьэпэ лъэныкъокIэ Океан Шъэфыр Iут, тыгъэкъокIыпIэмкIэ - Атлант Океан.