Америкэ - чӀынэлъэшхухэр Iут чIэгурэм икIэхьыгъэ.

Америкэр глобусым къыщыгъэлъэгъуагъ

КонтинентитIоу зэхэт (Къыблэ Америкэмрэ, Ишъхъэрэмрэ)

Тыгъэкъохьэпэ лъэныкъокIэ Океан Шъэфыр Iут, тыгъэкъокIыпIэмкIэ - Атлант Океан.