АшхабадТуркменистаным и къэлэшъхьаI. Нэбгырэ мин 900 фэдиз дэс. Къэлэ тхьаматэр - Мыратнияз Абилов.

Географие хэӀэзыхь

Тарихъ хэӀэзыхь

1881-рэ илъэсым лъапсэ фашIыгъ.