Туркменистаным и нып
Туркменистаныр картым тетэу

ТуркменистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Ашхабад. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 491 200 км². БзэшъхьаIэр – туркменыбзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрГурбангулы Бердымухамедов.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Казахстан, Узбекистан, Иран, Афганистан.

ТарихъЕӀаз

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрЕӀаз