Узбекистан

Узбекистан, Республикэу УзбекистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Ташкент. ЦIыфэу нэбгырэ млн 31-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 447 400 км². БзэшъхьаIэр – узбекыбзэр.

Узбекистаным и нып
Узбекистаныр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрИслам Каримов.

Къэрал тхьэматэрШавкат Мирзияев.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан.

ТарихъEdit

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрEdit