Таджикистан, Республикэу ТаджикистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Душанбе. ЦIыфэу нэбгырэ млн 8-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 143 100 км². БзэшъхьаIэр – Персыбзэ.

Таджикистаным и нып
Таджикистаныр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЭмомали Рахмон.

Къэрал тхьэматэрКохир Расулзада.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Пакистан, Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан, Китай.

Къэралыгъом ыпшIэнибгъум (9/10) къушъхьэмэ аубыты.

ТарихъЕӀаз

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрЕӀаз