КитайАзием и тыгъэкъокIыпIэ щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Пекин. ЦIыфэу нэбгырэ млрд 1.3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 596 960 км² . БзэшъхьаIэр – китаибзэр.

Flag of the People's Republic of China.svg
Китай

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСи Дзиньпинь.

Къэрал тхьэматэрЛи Кецян.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Урысые, Казахстан, Кыргызстан, Монголие, Ишъхъэрэ Корейе, Таджикистан, Пакистан, Индие, Непал, Бутан, Бирма, Лаос, Вьетнам.