Меню шъхьаӀыр зэӀух
Flag of the People's Republic of China.svg
China on the globe (claimed hatched) (Asia centered).svg

КитайАзием и тыгъэкъокIыпIэ щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Пекин. ЦIыфэу нэбгырэ млрд 1.3-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 9 596 960 км² . БзэшъхьаIэр – китаибзэр.

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрСи Цзиньпинь.

Къэрал тхьэматэрЛи Кэцян.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз