Лаос, Республикэу ЛаосАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Вьентьян. ЦIыфэу нэбгырэ млн 6.5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 236 800 км² . БзэшъхьаIэр — лаосыбзэ.

Лаосым и нып
Лаосыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрТюммали Сайнясон.

Къэрал тхьэматэрТхонгсинг Тхаммавонг.

ЦIыфхэрEdit

ГеографиеEdit

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Китай, Мьянмэ, Тайланд, Вьетнам, Камбоджэ.

ТарихъEdit

ЗэпыщэхэрEdit