Вьетнам, Социалист Республикэу ВьетнамАзием ыкъыблэ-тыгъэкъокIыпIэ лъэныкъо щыIэ къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр — Ханой. ЦIыфэу нэбгырэ млн 92-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 331 210 км². БзэшъхьаIэр — вьетнамыбзэ.

Вьетнамым и нып
Вьетнамыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэрЧыонг Тан Шанг.

Къэрал тхьэматэрНгуен Тан Зунг.

ЦIыфхэрЕӀаз

ГеографиеЕӀаз

Азием и къыблэ-тыгъэкъокIыпIэ щыI. Гъунэгъухэр: Лаос, Китай, Камбоджэ.

ТарихъЕӀаз

ЗэпыщэхэрЕӀаз